Simulacije i simulacioni jezici

Karton predmeta


Studijski programi: Informacioni sistemi i tehnologije (ISIT)

Vrsta i nivo studija: ISIT – Osnovne studije, doktorske studije

Naziv predmeta: Simulacija i simulacioni jezici

Status: obavezni

Cilj: Cilj ovog programa je da jasno i pregledno prikaže osnovne ideje i mogucnosti primene računarske simulacije.

Ishod: Studenti su osposobljeni za prelaz na detaljnije studiranje razlicitih mehanizama simulacije, simulacionih jezika, primene statističkih metoda u simulacionom procesu kao i povezivanje simulacionog modeliranja sa savremenim metodama i alatima računarskih nauka.


Sadržaj predmeta – Teorijska nastava:

Modeliranje i simulacija. Klasifikacija modela. Ocena parametara modela. Validacija i verifikacija. Sredstva za simulaciju. Simulacija kontinualnih tokova. Simulacija diskretnih događaja. Verovatnoća i statistika u simulaciji. Veštačka inteligencija i simulacija. Jezici za simulaciju kontinualnih sistema. Jezici za simulaciju diskretnih događaja. Dinamika sistema i programski jezik SDS.

Sadržaj predmeta – Vežbe:

Analogije i analogni modeli. Simulacija kontinualnih sistema. Simulacioni jezik CSMP. Simulacija na višim programskim jezicima. Simulacija diskretnih dogadaja. Simulacioni jezik GPSS. Savremeni koncepti u racunarskoj simulaciji.


Način polaganja ispita:

Ispit se polaže iz tri dela

Prvi deo obuhvata odbranu obaveznih zadataka i projekata.

Drugi deo je pismeni deo ispita.

Treći deo je usmeni deo ispita.

Način ocenjivanja:

Obavezni zadaci (0-30 poena)

Obavezni projekat (0-20 poena)

Pismeni ispit (0-25 poena)

Usmeni ispiti (0-25 poena)

Struktura ocene:

Konačnu ocenu određuje zbir ukupno osvojenih poena, na sledeći način:

5 [  0 –   60)

6 [60 -   70)

7 [70 –   80)

8 [80 -   90)

9 [90 –   95)

10 [95 – 100)


Metode izvođenje nastave:

Nastava iz predmeta se odvija kao blended-learning primenom LMS Moodle.

Adresa za download i ostale informacije o predmetu se nalaze na http://www.elab.rs/